Alg. voorwaarden

@Hurby's diensten - Algemene Voorwaarden
Artikel 1 - Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door @Hurby's aangeboden online diensten.
1.2 @Hurby's is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
1.3 Vervallen.
1.4 Indien deze voorwaarden in enig geval niet voorzien gelden de algemene voorwaarden van de FENIT (Federatie Nederlandse IT Bedrijven) die u bij @Hurby's kunt aanvragen.
1.5 Alle door @Hurby's gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat @Hurby's een aan een aspirant-klant toegezonden overeenkomst of aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangt en betaling van het abonnement is geschied.
Artikel 2 - Verplichtingen van @Hurby's

2.1 @Hurby's spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor: - het verlenen van toegang tot het systeem aan de abonnee. - de beveiliging van de gegevens van de abonnee die worden opgeslagen. - het verbeteren en up-to-date houden van het systeem waar @Hurby's dat nodig acht.
2.2 @Hurby's neemt schriftelijk of per e-mail vragen foutmeldingen en klachten in behandeling voor zover de meldingen betrekking hebben op door @Hurby's aangeboden diensten of gedragingen of handelingen van abonnees.
2.3 @Hurby's zal zich inspannen om meldingen binnen 48 uur te beantwoorden, en klachten omtrent de @Hurby's-diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de @Hurby;s-diensten te komen.
2.4 @Hurby's onthoudt zich van het inzien van alle gegevens behorende tot de abonnee, tenzij dit noodzakelijk is voor het verhelpen van storingen of fouten in de programmatuur of database. @Hurby;s stelt geen gegevens ter beschikking aan derden, tenzij @Hurby's hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
Artikel 3 - Verplichtingen van de abonnee

3.1 De abonnee zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. De abonnee onthoudt zich ervan overige abonnees of andere internet gebruikers te hinderen of de privacy van gebruikers te schenden.
3.2 De abonnee onthoudt zich ervan veranderingen, toevoegingen, andere technologieën toe te voegen of schade toe te brengen aan het diensten-systeem. Het is de klant verboden processen of programma's -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks @Hurby's, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. De abonnee zal eventuele ongerechtigheden onmiddellijk melden.
3.3 Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de 'netiquette', de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen: - het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken; - handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden; - het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie of inhoud die aanzet tot geweld of onderdrukking; - sexuele intimidatie of het op enige andere wijze lastig vallen van personen; - hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.
3.4 Vervallen.

3.5 Het is de abonnee niet toegestaan zijn of haar abonnement of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, anders dan na toestemming van @Hurby's voor groepsgebruik.
3.6 De klant geeft bij deze toestemming aan @Hurby's zijn of haar persoons- en bedrijfsgegevens op te nemen in de registratie van @Hurby's welke nodig is voor haar administratie en beheerstaken. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt tenzij @Hurby;s hiertoe krachtens de wet of rechterlijke uitspraak verplicht is.
3.7 Vervallen.

3.8 De klant is verplicht het termijn bedrag op tijd te voldoen, d.w.z. voor het begin van het volgende termijn. In geval de abonnee in gebreke blijft, zal de toegang tot het systeem worden ontzegt tot het verschuldigde bedrag is voldaan.
3.9 Opzegging van het abonnement moet schriftelijk gebeuren, tot de datum van opzegging is abonnementsgeld verschuldigd. Er geldt een opzegtermijn van twee maanden.
Artikel 4 - Aansprakelijkheid

4.0 @Hurby;s is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties. @Hurby;s aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foutief ingevoerde informatie, tekstfouten, spelling, stijl, opmaak, of andere inhoud die met diensten wordt ingevoerd.
4.1 @Hurby;s is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin, tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid van @Hurby;s. Met name is @Hurby's niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met, of het gevolg is van, onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot het systeem, storingen op het internet of bij ISP's, handelingen van andere abonnees of internetgebruikers, wijzigingen in login procedures en abonnementsgegevens.
4.2 De abonnee die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor @Hurby's voortvloeiende schade.
4.3 De abonnee vrijwaart @Hurby's tegen alle aanspraken van derden terzake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de abonnee van het abonnement, het systeem of internet, dan wel door het niet nakomen van de abonnee van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.
4.4 @Hurby's is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de abonnee verstrekte toegang tot het systeem buiten gebruik te stellen, indien en zo lang de abonnee handelt in strijd met de artikelen 3.1 tot en met 3.9. Bovendien is @Hurby's in dat geval gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van de abonnee jegens @Hurby's ontstaat.
Artikel 5 - Diensten derden

5.1 Voor de diensten die @Hurby's haar abonnees aanbiedt is @Hurby's afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen. De abonnee sluit veelal twee, of meer, overeenkomsten. Eén met @Hurby's en één, of meer, met een derde partij. @Hurby's is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.
Artikel 6 - Beheer van het systeem

6.1 @Hurby's is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan op enige manier te beperken, voorzover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud of voor de door @Hurby;s te verrichten aanpassingen of verbeteringen of beveiliging van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de abonnee jegens @Hurby's ontstaat.
6.2 @Hurby's is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de login-procedure en het abonnement zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de abonnee door @Hurby's ontstaat. @Hurby's zal in een dergelijk geval de abonnee zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.
Artikel 7 - Ontbinding van het abonnement

7.1 Indien de klant niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige uit een met @Hurby's gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de klant in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens @Hurby's te voldoen, is @Hurby's gerechtigd de overeenkomst in zijn geheel, of gedeeltelijk, te ontbinden, zulks zonder dat @Hurby's tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
Artikel 8 - Overmacht

8.1 Onder overmacht worden verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan @Hurby's niet in staat is haar verplichtingen jegens de abonnee na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.
8.2 @Hurby;s heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat @Hurby;s haar verbintenis had moeten nakomen.
8.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van @Hurby's opgeschort zonder dat voor de abonnee recht op schadevergoeding jegens @Hurby's ontstaat.
Artikel 9 - Toepasselijk recht

9.1 Op elke overeenkomst tussen @Hurby's en de abonnee is het Nederlands recht van toepassing.
9.2 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.
Artikel 10 - Inloggen

10.0 Door met uw gebruikersgegevens in te loggen op uw account accepteert u deze algemene voorwaarden.
10.1 De abonnee en wachtwoordhouders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik en beheer van het abonnement en wachtwoord. Verlies of mogelijk diefstal van de login gegevens moet onmiddellijk worden gemeld. Login gegevens zullen dan kosteloos worden vervangen. Bij te late melding zal eventuele door derden m.b.v. de login gegevens aangerichte schade aan het systeem op de abonnee worden verhaald.